Đơn vị: Trường Mầm Non Xuân Hải

Địa chỉ: Xã Xuân Hải-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0257.3692707

E-Mail: mnxuanhai.songcau@phuyen.edu.vn

Cổng Portal: http://mnxuanhai-songcau.phuyen.edu.vn